Articles by admin

Uncategorized

ศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในหลักการความเป็นจริง

ศาสนาบนโลกใบนี้จริงแล้วมีอยู่ด้วยกันเยอะมาก เกิดจากความเชื่อ ความศรัทธาในสิ่งเหล่านั้น เป็นหลักที่มองเห็นพ้องต้องกันว่าเหมาะสมที่จะช่วยให้โลกสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุข ผู้คนบนโลกมีความสุข ใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียม อย่างไรก็ตามหนึ่งในศาสนาที่ได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราก็คือ ศาสนาพุทธ โดยหลักของศาสนาพุทธที่น่าสนใจมากคือ ทุกสิ่งจำเป็นต้องตั้งอยู่บนหลักความเป็นจริง ทุกอย่างยึดถือตามความเหมาะสมทั้งสิ้น ไม่มีเรื่องเหนือธรรมชาติใดๆ ความเชื่อและหลักธรรมที่ตั้งอยู่บนความเป็นจริงของศาสนาพุทธ ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่หลายประเด็นที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าหลักการสำคัญของศาสนาพุทธก็คือ การยึดมั่นอยู่กับหลักแห่งความเป็นจริง พื้นฐานง่ายมากๆ ก็คือ ทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้ล้วนมีวัฏจักรเป็นของตนเอง เกิด แก่ เจ็บ ตาย นี่คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ไม่มีใครสามารถฝืนกฎเกณฑ์ตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอน ต่อให้ขอร้อง…

Uncategorized

นับถือศาสนาพุทธไหว้เทพฮินดูผิดหรือไม่

ต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้คนที่นับถือศาสนาพุทธหันมาไหว้เทพฮินดูกันข้อนข้างมากจะเห็นพวกแม่ค้าตลาด นับถือกันแพร่หลายต้องบอกก่อนเลยว่า ศาสนาฮินดูมีมาก่อนก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะประสูติ และมาจากทวีปเดียวกัน โดนศาสนาพุทธจะมีผู้ก่อตั้ง แต่กับพราหมณ์-ฮินดู ไม่มีผู้ก่อตั้ง แต่พราหมณ์จะมีบทบาทสูงในการทำพิธีต่างๆ ในเรื่องด้านเวทมนต์ของพระเจ้าชาวฮินดูจะเชื่อเป็นที่สุด แต่พระพุทธจะใช้ความจริงเป็นหลัก ทั้งนี้ทั้งนั้นเหล่าฮินดูมีการอ้างว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารของมหาวิษณุ จึงทำให้มีการถกเถียงกันจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมีข้อแตกต่างแต่ก็เชื่อในเรื่องของกรรม และการกลับชาติมากเกิด ในสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันก็จะมี เรื่องกรรมการขจัดความทุกข์ การเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลาย และสิ่งมีชีวิตบนโลก พระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมาล้อมรอบด้วยศาสนาพราหมณ์เจ้าชายนั้นมีแนวคิดที่จะแหวกออกกระแสความคิดจากศาสนาพราหมณ์ นอกจากเผยแผร่ศาสนายังคิดจะปฏิรูปสังคมด้วยภายหลัง พราหมณ์เริ่มมีการปรับตัวยกเทพขึ้นมายึดถือเป็นหลักภายหลังมีนักคิดคนที่หนึ่งเปลี่ยน พรานเป็นฮินดูทำให้มีปึกแผ่น ทั้ง 2 ศาสนายังมีการใช้พิธีต่างๆที่คล้ายกันอย่างมาก…

Uncategorized

ศาสนาพุทธสำหรับประเทศอินเดียมีความสำคัญอย่างไร

อย่างที่เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าศาสนาพุทธมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย เมืองที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งที่ตรัสรู้ของท่านนั้นคือ พุทธคยาซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำเรรัญชรา แต่ก่อนนั้นที่นี่จะมีต้นโพธิ์สูงใหญ่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนั่งบำเพ็ญเพียรต่างๆ ถือศีลอยู่ในกรรมฐาน ที่นี่จึงเป็นที่สำคัญสำหรับนักแสวงบุญจากทั่วโลก ถึงแม้ว่าประเทศอินเดียจะเป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธก็ไม่ได้หมายความว่าที่นี่จะเป็นเมืองพุทธ เพราะสำหรับประเทศอินเดียแล้วคนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แต่ก่อนประเทศอินเดียนั้นศาสนาพุทธรุ่งเรืองมากในสมัยยุคของพระเจ้าอโศกมหาราช แต่ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 1300 – 1700 ศาสนาพุทธมีกำลังที่อ่อนแอลง คนที่นั้นโดนบีบคั้นให้ละทิ้งศาสนาพุทธไปเข้าร่วมศาสนาอื่น อีกทั้งคนที่นับถือศาสนาอิสลามยังมากทำลายวัดวาอารามต่างๆ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วด้วยจึงทำให้ศาสนาพุทธสูญหายไปจากประเทศอินเดียตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2490 สาเหตุที่ทำให้คนอินเดียมีผู้คนนับถือศาสนาอื่นมากกว่าเพราะว่ารูปแบบของศาสนาพุทธในอินเดียมีการแตกแขนงออกไปหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งรูปที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาประเทศนี้ก็เอามาเป็นสัญลักษณ์ทางการค้า จึงทำให้คนรุ่นหลังคิดว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาเชิงธุรกิจ…

Uncategorized

ศาสนาพุทธในญี่ปุ่น ความเหมือนที่แตกต่าง

พุทธศาสนานั้นนอกจากประเทศไทยจะนับถือกันเป็นหลักแล้ว ยังมีประเทศอื่นที่นับถือศาสนาพุทธด้วย อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น เรื่องหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนว่า แม้จะเป็นพุทธศาสนาเหมือนกัน แต่กลับมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปบ้างเรื่องก็แตกต่างไม่มาก บางเรื่องแตกต่างมากจนเหมือนคนละศาสนากันเลย เรามาดูกันว่าพุทธศาสนาในญี่ปุ่นแตกต่างกับไทยอย่างไร ศาสนาพุทธ + ความเชื่ออื่น ต้องยอมรับว่า ศาสนาพุทธแบบบ้านเรานั้น ไม่ได้เป็นพุทธล้วนอย่างเดียวยังมีการผสมผสานความเชื่ออื่นด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น พราหมณ์ ฮินดู เป็นต้น ศาสนาพุทธในญี่ปุ่นเองก็เช่นกัน แม้จะนับถือพุทธก็จริงแต่ก็มีความเชื่ออื่นผสมผสานลงไปด้วย แต่ไม่ได้นำพราหมณ์ หรือ ฮินดูมาผสม เค้าเลือกใช้แนวคิดของชินโต…

Uncategorized

วันสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธที่ต้องสืบทอด

ในฐานะที่เราคือชาวพุทธและประเทศไทยของเราก็มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ดังนั้นการให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พุทธศาสนิกชนควรเอาใจใส่ให้มาก หลัก ๆ แล้ววันสำคัญทางของศาสนาพุทธหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันติดปากว่า วันพระใหญ่ ก็จะมีด้วยกัน 6 วัน ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ควรทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมด้วย จะมีวันสำคัญอะไรบ้างมารู้จักไปพร้อมกัน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธควรสืบทอดกันต่อไป วันมาฆบูชา – ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรกของทุก ๆ ปี เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นวันที่มีพระสงฆ์จำนวน 1,250…

Uncategorized

วัดที่คนกรุงเทพนิยมทำบุญมากที่สุด

ในฐานะที่ประเทศไทยของเราได้ชื่อว่าเป็นเมืองของพระพุทธศาสนา กรุงเทพฯ เมืองหลวงจึงถือเป็นแหล่งรวมศาสนสถานอย่างวัดวาอารามเอาไว้เต็มไปหมด หากใครกำลังคิดมองหาวัดในกรุงเทพฯ ที่ได้รับความนิยมสำหรับการทำบุญแล้วยังคิดไม่ออกว่าต้องไปวัดไหนบ้าง นี่คือวัดที่ต้องไม่พลาดเมื่อคิดจะเป็นสายบุญรวมถึงเป็นวัดที่คนกรุงนิยมไปสักการะขอพรกันสุด ๆ ด้วย วัดยอดนิยมในกรุงเทพฯ ที่คนส่วนใหญ่ชอบมาทำบุญ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – หรือที่เราคุ้นชื่อกันดีว่า วัดพระแก้ว วัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมาช้านาน เชื่อกันว่าหากมาทำบุญวัดนี้แล้วขอพรเรื่องเงินทองให้ไหลมาเทมา หรือต้องการแก้ว แหวน เงิน ทอง ต่าง ๆ ก็ให้มาขอพรจากวัดแห่งนี้อีกทั้งยังได้มีโอกาสเดินชมความงดงามของพระบรมมหาราชวังอีกด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม –…

Uncategorized

การฝึกสมาธิเพื่อให้การใช้ชีวิตดีขึ้น

การฝึกสมาธิ เป็นการฝึกอันเป็นธรรมชาติ มีความเรียบง่ายอย่างที่สุด เพียงแค่นั่งอยู่กับบ้านคุณก็ฝึกได้แล้ว เป้าหมายของการฝึกสมาธิของแต่ล่ะคนนั้นไม่เหมือนกัน และหนึ่งในเป้าหมายของการฝึกที่สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้ ก็คือ การฝึกสมาธิเพื่อให้การใช้ชีวิตดีขึ้น ซึ่งเป็นตัวช่วยที่ดีของชีวิตในยุคปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยวามเร่งรีบ , ข่าวสารเรื่องลบๆ , ความวุ่นวายของสังคม การฝึกสมาธิจะช่วยทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรมาดูกันเลยค่ะ นั่งสมาธิช่วยบรรเทาความเครียด การสะสมความเครียดสามารถก่อให้เกิดโรคได้หลายอย่างทั้งทางร่างกาย และทางจิต แต่เมื่อจิตของเราเกิดความนิ่ง จากการนั่งสมาธิ จนผสมให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจเข้า – ออกได้แล้ว ก็จะทำให้สารแห่งความสุขหลั่งไหลออกมาจากสมอง แผ่กระจายความปิติ ยินดี…

Uncategorized

การใช้ชีวิตแบบการมีคุณธรรมและจริยธรรม

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น แต่มนุษย์ทุกคนในสังคม ควรนำเอาหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใช้ในชีวิตด้วย โดยหลักปฏิบัติเหล่านี้จะส่งผลให้มนุษย์แต่ละคน สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สังคมก็จะเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว คุณธรรม เป็นคุณงามความดีที่มนุษย์ควรนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของตัวเองรวมทั้งส่งผลดีต่อสังคมส่วนรวม บุคคลที่เป็นพลเมืองดีควรยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมต่าง ๆ จริยธรรม เป็นความประพฤติอันถูกต้องดีงาม ไม่กระทำในสิ่งที่ไม่สมควร ดำรงชีวิตอย่างเฉลียวฉลาด มีสติปัญญา จริยธรรมเป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับ ทุกคน , ทุกอาชีพ สังคมไทยจะสามารถอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ ก็ด้วยจริยธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในการอยู่ร่วมกับสังคม…