July 2019

Uncategorized

ศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในหลักการความเป็นจริง

ศาสนาบนโลกใบนี้จริงแล้วมีอยู่ด้วยกันเยอะมาก เกิดจากความเชื่อ ความศรัทธาในสิ่งเหล่านั้น เป็นหลักที่มองเห็นพ้องต้องกันว่าเหมาะสมที่จะช่วยให้โลกสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุข ผู้คนบนโลกมีความสุข ใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียม อย่างไรก็ตามหนึ่งในศาสนาที่ได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราก็คือ ศาสนาพุทธ โดยหลักของศาสนาพุทธที่น่าสนใจมากคือ ทุกสิ่งจำเป็นต้องตั้งอยู่บนหลักความเป็นจริง ทุกอย่างยึดถือตามความเหมาะสมทั้งสิ้น ไม่มีเรื่องเหนือธรรมชาติใดๆ ความเชื่อและหลักธรรมที่ตั้งอยู่บนความเป็นจริงของศาสนาพุทธ ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่หลายประเด็นที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าหลักการสำคัญของศาสนาพุทธก็คือ การยึดมั่นอยู่กับหลักแห่งความเป็นจริง พื้นฐานง่ายมากๆ ก็คือ ทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้ล้วนมีวัฏจักรเป็นของตนเอง เกิด แก่ เจ็บ ตาย นี่คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ไม่มีใครสามารถฝืนกฎเกณฑ์ตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอน ต่อให้ขอร้อง…