May 2019

Uncategorized

นับถือศาสนาพุทธไหว้เทพฮินดูผิดหรือไม่

ต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้คนที่นับถือศาสนาพุทธหันมาไหว้เทพฮินดูกันข้อนข้างมากจะเห็นพวกแม่ค้าตลาด นับถือกันแพร่หลายต้องบอกก่อนเลยว่า ศาสนาฮินดูมีมาก่อนก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะประสูติ และมาจากทวีปเดียวกัน โดนศาสนาพุทธจะมีผู้ก่อตั้ง แต่กับพราหมณ์-ฮินดู ไม่มีผู้ก่อตั้ง แต่พราหมณ์จะมีบทบาทสูงในการทำพิธีต่างๆ ในเรื่องด้านเวทมนต์ของพระเจ้าชาวฮินดูจะเชื่อเป็นที่สุด แต่พระพุทธจะใช้ความจริงเป็นหลัก ทั้งนี้ทั้งนั้นเหล่าฮินดูมีการอ้างว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารของมหาวิษณุ จึงทำให้มีการถกเถียงกันจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมีข้อแตกต่างแต่ก็เชื่อในเรื่องของกรรม และการกลับชาติมากเกิด ในสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันก็จะมี เรื่องกรรมการขจัดความทุกข์ การเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลาย และสิ่งมีชีวิตบนโลก พระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมาล้อมรอบด้วยศาสนาพราหมณ์เจ้าชายนั้นมีแนวคิดที่จะแหวกออกกระแสความคิดจากศาสนาพราหมณ์ นอกจากเผยแผร่ศาสนายังคิดจะปฏิรูปสังคมด้วยภายหลัง พราหมณ์เริ่มมีการปรับตัวยกเทพขึ้นมายึดถือเป็นหลักภายหลังมีนักคิดคนที่หนึ่งเปลี่ยน พรานเป็นฮินดูทำให้มีปึกแผ่น ทั้ง 2 ศาสนายังมีการใช้พิธีต่างๆที่คล้ายกันอย่างมาก…