January 2019

Uncategorized

ศาสนาพุทธสำหรับประเทศอินเดียมีความสำคัญอย่างไร

อย่างที่เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าศาสนาพุทธมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย เมืองที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งที่ตรัสรู้ของท่านนั้นคือ พุทธคยาซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำเรรัญชรา แต่ก่อนนั้นที่นี่จะมีต้นโพธิ์สูงใหญ่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนั่งบำเพ็ญเพียรต่างๆ ถือศีลอยู่ในกรรมฐาน ที่นี่จึงเป็นที่สำคัญสำหรับนักแสวงบุญจากทั่วโลก ถึงแม้ว่าประเทศอินเดียจะเป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธก็ไม่ได้หมายความว่าที่นี่จะเป็นเมืองพุทธ เพราะสำหรับประเทศอินเดียแล้วคนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แต่ก่อนประเทศอินเดียนั้นศาสนาพุทธรุ่งเรืองมากในสมัยยุคของพระเจ้าอโศกมหาราช แต่ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 1300 – 1700 ศาสนาพุทธมีกำลังที่อ่อนแอลง คนที่นั้นโดนบีบคั้นให้ละทิ้งศาสนาพุทธไปเข้าร่วมศาสนาอื่น อีกทั้งคนที่นับถือศาสนาอิสลามยังมากทำลายวัดวาอารามต่างๆ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วด้วยจึงทำให้ศาสนาพุทธสูญหายไปจากประเทศอินเดียตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2490 สาเหตุที่ทำให้คนอินเดียมีผู้คนนับถือศาสนาอื่นมากกว่าเพราะว่ารูปแบบของศาสนาพุทธในอินเดียมีการแตกแขนงออกไปหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งรูปที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาประเทศนี้ก็เอามาเป็นสัญลักษณ์ทางการค้า จึงทำให้คนรุ่นหลังคิดว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาเชิงธุรกิจ…