November 2018

Uncategorized

วันสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธที่ต้องสืบทอด

ในฐานะที่เราคือชาวพุทธและประเทศไทยของเราก็มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ดังนั้นการให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พุทธศาสนิกชนควรเอาใจใส่ให้มาก หลัก ๆ แล้ววันสำคัญทางของศาสนาพุทธหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันติดปากว่า วันพระใหญ่ ก็จะมีด้วยกัน 6 วัน ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ควรทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมด้วย จะมีวันสำคัญอะไรบ้างมารู้จักไปพร้อมกัน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธควรสืบทอดกันต่อไป วันมาฆบูชา – ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรกของทุก ๆ ปี เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นวันที่มีพระสงฆ์จำนวน 1,250…