ศาสนาพุทธสำหรับประเทศอินเดียมีความสำคัญอย่างไร

Mahabodhi-Temple-Bodh-Gaya-Bihar-india

อย่างที่เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าศาสนาพุทธมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย เมืองที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งที่ตรัสรู้ของท่านนั้นคือ พุทธคยาซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำเรรัญชรา แต่ก่อนนั้นที่นี่จะมีต้นโพธิ์สูงใหญ่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนั่งบำเพ็ญเพียรต่างๆ ถือศีลอยู่ในกรรมฐาน ที่นี่จึงเป็นที่สำคัญสำหรับนักแสวงบุญจากทั่วโลก

ถึงแม้ว่าประเทศอินเดียจะเป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธก็ไม่ได้หมายความว่าที่นี่จะเป็นเมืองพุทธ เพราะสำหรับประเทศอินเดียแล้วคนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แต่ก่อนประเทศอินเดียนั้นศาสนาพุทธรุ่งเรืองมากในสมัยยุคของพระเจ้าอโศกมหาราช แต่ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 1300 – 1700 ศาสนาพุทธมีกำลังที่อ่อนแอลง คนที่นั้นโดนบีบคั้นให้ละทิ้งศาสนาพุทธไปเข้าร่วมศาสนาอื่น อีกทั้งคนที่นับถือศาสนาอิสลามยังมากทำลายวัดวาอารามต่างๆ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วด้วยจึงทำให้ศาสนาพุทธสูญหายไปจากประเทศอินเดียตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2490

สาเหตุที่ทำให้คนอินเดียมีผู้คนนับถือศาสนาอื่นมากกว่าเพราะว่ารูปแบบของศาสนาพุทธในอินเดียมีการแตกแขนงออกไปหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งรูปที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาประเทศนี้ก็เอามาเป็นสัญลักษณ์ทางการค้า จึงทำให้คนรุ่นหลังคิดว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาเชิงธุรกิจ ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนนับถือเลยแต่อาจจะไม่รู้ถึงรากแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาซึ่งแตกต่างกับพราหมณ์-ฮินดู

ถ้าหากจะตั้งคำถามว่าในปัจจุบันนี้ประเทศอินเดียนับถือศาสนาใดเป็นศาสนาหลัก บอกได้ตรงนี้เลยว่าเป็นศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งเราสามารถแบ่งเป็นเปอร์เซ็นได้ดังนี้ ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู มีประชากรนับถือ 80% อิสลาม 10% นอกเหนือจากนั้นจะเป็นศาสนาต่างๆ เช่น พุทธ คริสต์ หรือโซโลฮัสเตอร์ ซึ่งในทุกศาสนามีการรวมกันที่ประเทศอินเดียมากตั้งแต่สมัยโบราณ อย่างศาสนาคริสต์เชื่อว่าเข้ามาในประเทศอินเดียหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงอยู่ที่ไม้กางเขนแล้ว ซึ่งถ้าหากข้อมูลแท้ๆ จากหลักความจริงก็ยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้แน่นอน ศาสนาอิสลามก็เข้ามาตามคริสต์ติดๆ แถมยังเข้ามาทำลายศาสนถานอื่นๆ เพื่อให้ประชากรหันมาร่วมศาสนาของตนอีกด้วย

ซึ่งสรุปง่ายๆ เลยคือ ศาสนาพุทธสำหรับประเทศอินเดียแล้วที่นั่นเขาถือว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ถูกผสมผสานกับศาสนาอื่นๆเช่น ศาสนาฮินดู เพราะศาสนานี้ถือว่าเป็นศาสนาต้นตระกูลของประเทศอินเดีย ทำให้อิทธิพลของศาสนานี้อยู่ฝังรากลึกในจิตสำนึกของประชากรทุกคนที่อยู่ในประเทศแห่งนี้นั่นเอง