การใช้ชีวิตแบบการมีคุณธรรมและจริยธรรม

Morality and ethic picture

Morality and ethic

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น แต่มนุษย์ทุกคนในสังคม ควรนำเอาหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใช้ในชีวิตด้วย โดยหลักปฏิบัติเหล่านี้จะส่งผลให้มนุษย์แต่ละคน สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สังคมก็จะเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
คุณธรรม เป็นคุณงามความดีที่มนุษย์ควรนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของตัวเองรวมทั้งส่งผลดีต่อสังคมส่วนรวม บุคคลที่เป็นพลเมืองดีควรยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมต่าง ๆ
จริยธรรม เป็นความประพฤติอันถูกต้องดีงาม ไม่กระทำในสิ่งที่ไม่สมควร ดำรงชีวิตอย่างเฉลียวฉลาด มีสติปัญญา จริยธรรมเป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับ ทุกคน , ทุกอาชีพ สังคมไทยจะสามารถอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ ก็ด้วยจริยธรรม

คุณธรรม และจริยธรรมในการอยู่ร่วมกับสังคม ได้แก่

การให้ความเคารพต่อ บิดา – มารดา , ครูอาจารย์ , ผู้มีพระคุณ สามารถแสดงออกด้วยการทำความเคารพ อย่างการกราบ , ไหว้ , การทักทาย , การแสดงออกถึงความห่วงหา เป็นต้น
การเคารพความคิดเห็น และการตัดสิยใจของผู้อื่น ผู้มี คุณธรรม จริยธรรม จำเป็นต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผล พร้อมนำมาวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา โดยการตั้งใจฟัง ในขณะผู้อื่นกำลังพูด
เคารพกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบของสังคม พยายามหลีกเลี่ยงรวมทั้งไม่กระทำการใดๆ อันผิดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสังคม
เคารพในสิทธิของผู้อื่นรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล เพียงแค่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเองให้ดีที่สุด พยายามอย่าให้ไปก้าวก่าย เบียดเบียน หน้าที่การงานของผู้อื่น ต้องมีความเคารพในเสียงข้างมาก แต่ก็ต้องรับฟังเสียงข้างน้อยด้วย รวมทั้ง ต้องมีความตั้งใจ เต็มใจในการร่วมกันทำงานจนบรรลุความสำเร็จ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตน ต้องฝึกให้ตัวเองเป็นคนมีความอดทน อดกลั้น อีกทั้งยังต้องมีความเพียรในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการผ่อนหนักให้เป็นเบา รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย มีวินัยต่อตนเอง ต้องปฏิบัติตามกฎของกลุ่มอย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตามนอกจากการเป็นคนมี คุณธรรม-จริยธรรม สมาชิกในสังคมควรยกย่อง บุคคลที่ประพฤติตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมด้วย เช่น ผู้มีความกตัญญู , ผู้มีความพยายามจนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ด้วยตัวเอง , ผู้มีความประพฤติดีงามไม่เคยมีข่าวเสียหาย , ผู้ยึดมั่นในหลักการของการปกครองแบบประชาธิปไตย , ผู้ที่ทำประโยชน์ให้สังคมส่วนรวมหรือประเทศชาติ
คนเราทุกคนควรสนับสนุนเพื่อให้การส่งเสริมให้เกิดจำนวนคนดีในสังคมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้คนมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น